Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

INFORMACJA – NABÓR OSÓB CHĘTNYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 Urząd Gminy w Trawnikach  informuje, że od dnia 18 lutego do dnia 2 marca  2020 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Trawniki (z wyłączeniem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia) do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Trawniki wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 

  1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Trawniki, z wyjątkiem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz są w tzw. aglomeracji, na którą nie można składać wniosków w ramach PROW.
  2. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść do około 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
  3. Przewidywany koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 36,37% kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji. Przewidujemy, że koszt mieszkańca w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę, może wynieść od 4.000 zł do 6.000 zł (w zależności od rodzaju i wielkości oczyszczalni).
  4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki, pokój 14.
  5. Deklaracje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2020 r. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
  6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
  7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
  8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
  9. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
  10. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trawniki a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

  

Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

  

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

Osadnika

oczyszczalni

Drenażu (studni chłonnej)

Granica posesji lub droga

2m

2 m

Dom mieszkalny

5 m

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Rurociągi z gazem, wodą

1,5m

1,5 m

Kable elektryczne

0,8

0,8m

Drzewa i krzewy

3 m

  

Deklaracja naboru na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - trawniki.pl/dok/deklaracja_ocz.doc

Liczba złożonych oświadczeń przez mieszkańca powinna być równa liczbie właścicieli / współwłaścicieli nieruchomości widniejących na dokumentach potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na których ma być wykonana przydomowa oczyszczalnia. (np. jeden właściciel równa się jedno złożone oświadczenie).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody - trawniki.pl/dok/osw.pdf

Umowę użyczenia muszą podpisać wszyscy współwłaściciele!

Umowa użyczenia nieruchomości - trawniki.pl/dok/Um_u_n.pdf

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30