Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Urząd Gminy Trawniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.trawniki.pl

 

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej www.trawniki.pl: 29-12-2011

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej www.trawniki.pl: 2022-03-31

Strona www.trawniki.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  3. Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-20 (ostatnia aktualizacja 2022-03-31) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Test przeprowadzony na stornie - European Internet Inclusion Initiative (www.checkers.eiii.eu) dla witryny www.trawniki.pl - wynik na dzień 31.03.2022 r. to  94,12 (where 100 is the best)

 

ASPEKT TECHNICZNY

Witryna  www.trawniki.pl jest redagowana  w taki sposób, aby treści  na niej zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Teksty pisane są w możliwie najprostrzy sposób, przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punkty itp. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryn podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Posiada wyszukiwarkę, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu opublikowane materiały są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

SKRÓTY KLAWISZOWE

Skróty klawiszowe przeglądarki FireFox

Skróty klawiszowe przeglądarki Chrome

Skróty klawiszowe przeglądarki Opera

Skróty klawiszowe przeglądarki Edge

 

 

 

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna www.trawniki.pl jest redagowana w taki sposób, aby treści na niej zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Teksty pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane
i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt z Informatykiem, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815856018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Wejście do obiektu i otoczenie budynku:

Budynek: Urząd Gminy w Trawnikach, Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Do budynku prowadzi 1 wejście, główne od strony ulicy.

Do wejścia prowadzą: schody oraz pochylnia dla wózków znajdujący się przy schodach.

Otoczenie budynku umożliwia użytkownikom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do niego.

Miejsca parkingowe są zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do obiektu.

Odpowiednio oznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem do budynku i umożliwia osobie jeżdżącej na wózku zjechanie do niego.

Strefa wejścia umożliwia poruszaniu się, posiada szeroki chodniki i schody.

Przed budynkiem znajduje się szeroka pochylnia.

Drzwi wejściowe do obiektu są szerokie, szklane, otwierane, mają kontrastujące pasy na wysokości wzroku osoby dorosłej oraz osoby niskiej, poruszającej się na wózku (lub dziecka).

Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon dla interesantów oznaczony w sposób widoczny.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada parter i piętro.

Na pietro prowadzą schody  z poręczą.

Hol wejściowy jest wygodny dla użytkowników.

Po jednej stronie znajduje się strefa przeznaczona do oczekiwania, po drugiej Punkt Obsługi Klienta.

Strefa komunikacyjna nie ma przeszkód i umożliwia wygodne przemieszczanie się osób. Światło jest rozproszone.

W strefie swobodnie mogą przebywać osoby na wózkach.

Punkt Obsługi Klienta ma szeroki kontuar zlokalizowany na jednej wysokości.
Użytkownik może być obsłużony zarówno na stojąco jak i na siedząco.

Biurko zlokalizowane naprzeciwko Punktu Obsługi Klienta pozwala skorzystać z niego również osobie na wózku - możliwe jest wjechanie pod blat.

W holu nie występują zbędne elementy informacyjne.

Korytarz na parterze  ma szeroki przekrój.
Na korytarzach w budynku drzwi oraz krawędzie styku ścian i podłogi są oznaczone.

Miejsca oczekiwania są zlokalizowane we wnękach jak i wzdłuż korytarzy – znajdujące się
w nich meble nie stanowią potencjalnych "potykaczy”.

Światło jest rozproszone i równomiernie oświetla korytarze – bez tworzenia ostrych cieni.

Kolory ścian i podłóg są stonowane.

Nie ma refleksów świetlnych oraz kontrastowych wzorów, nie ma  szklanych przegród ani połyskujących posadzek.

Kondygnacje są oznaczone w widoczny i kontrastowy sposób.

Początek i koniec biegu schodów oznaczony jest kontrastową taśmą na poziomie parteru
i piętra.

Drzwi do pomieszczeń są oznaczone cyframi i napisami.

Przy wejściu do budynku znajduje się Punkt Obsługi Klienta.

Naprzeciwko drzwi wejściowych obok  Puntu Obsługi Klienta znajduje się tablica informacyjna z układem pomieszczeń oraz kierująca do poszczególnych pomieszczeń budynku widoczna  z pozycji stojącej i siedzącej.

W holu jest informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Prawidłowo i czytelnie oznakowane są kierunki do poszczególnych pomieszczeń.

Informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń są w pełni czytelne i widoczne z pozycji stojącej i siedzącej.

 

W pokonywaniu barier w Urzędzie Gminy Trawniki bezpośrednio pomagają pracownicy Punktu Obsługi Klienta udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy i niezbędnych informacji.

Pracownik po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika Urzędu, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej
i służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Osoby niesłyszące i doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Podstawą do zapewnienia usług tłumacza migowego jest dokonanie zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie na: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na nr 815856018, telefonicznie na nr 815856018. Zgłoszenia można również dokonać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30