Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Meldunki

Tytuły: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Data utworzenia: 2019-12-05

Opis:

Wymagane wnioski :

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

pełnomocnictwo.

 

Wymagane załączniki:

dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty,

pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł.


Na konto Urzędu Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605

Numer rachunku bankowego:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Trawnikach


31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności dotyczą wyłącznie danych osobowych wnioskodawcy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

- powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

- pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

- udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

- rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30