Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Meldunki

Tytuły: Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Data utworzenia: 2019-12-05

Opis:

Wymagane wnioski :

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

 • pełnomocnictwo.

 

Wymagane załączniki:

 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,

 • pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby,

 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowa, wezwanie do zapłaty, faktura, wyrok sądowy itp.), akt zgonu w przypadku ubiegania się o dane niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

 • Wniosek można złożyć osobiści lub przez pełnomocnika w Sekretariacie Urzędu Gminy Trawniki.

 • Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605.

 • Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Trawniki, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wraz z wymaganym wnioskiem i załącznikami).
  UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

   

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.


Na konto Urzędu Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605

Numer rachunku bankowego:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Trawnikach


31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

 • osobiście lub przez pełnomocnika,

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 • Za pośrednictwem ePUAP, jeżeli strona wyraziła zgodę na doręczenie pism za pomocą tego środka.

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Przez dane jednostkowe należy rozumieć informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 • Udostępnianie danych jednostkowych dotyczy wyłącznie danych osób innych niż wnioskodawca.

 • Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2523).

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30