Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Meldunki

Tytuł: Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Data utworzenia: 2019-11-27

Opis:

Wymagane wnioski :

zgłoszenie pobytu czasowego

pełnomocnictwo

 

Wymagane załączniki:

Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Dokumenty do wglądu:

 

dowód osobisty lub paszport,

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty: brak

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: brak

 

Termin złożenia: Najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

Tryb odwoławczy: brak

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt czasowy w formie dokumentu elektronicznego dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (w przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów). Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu danych pełnomocnika za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Podczas zameldowania na pobyt czasowy można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego lub stałego.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30