Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Meldunki

Tytuł: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

 

Data utworzenia: 2019-11-27

Opis:

Wymagane wnioski :

zgłoszenie pobytu czasowego

pełnomocnictwo

 

Wymagane załączniki:

Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Dokumenty do wglądu:

cudzoziemiec przedstawia wizę lub dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,

obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (w przypadku braku karty pobytu - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej),

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

 

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty: brak

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: brak

 

Termin złożenia:

Najpóźniej czwartego dnia od zamieszkania (obywatel Unii Europejskiej i członek jego rodziny - najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania).

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

Tryb odwoławczy: brak

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin stosuje się do obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin.

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni (obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin - przez okres do 3 miesięcy).

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podczas zameldowania na pobyt czasowy można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego lub stałego.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje z urzędu powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeżeli cudzoziemiec go nie posiadał).

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 900),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30