Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Gmina
 1. Informacje ogólne.

Gmina Trawniki jest częścią województwa lubelskiego. W latach powojennych do 1973 roku, była częścią powiatu lubelskiego. Po reformie administracyjnej w 1973 roku podlegała bezpośrednio władzom wojewódzkim. Efektem reformy administracyjnej roku 1999 było umieszczenie Gminy Trawniki w strukturach nowopowstałego powiatu świdnickiego. Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

 

Obszar gminy to 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu świdnickiego. Jej położenie geograficzne to: 23001’E   51008’N, w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze Gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno- zachodnia część Gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej, oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast, do Obniżenia Dorohuckiego. Gmina Trawniki położona jest w malowniczych dolinach rzek Wieprz i Giełczew oraz rzeki Wieprz i kanału Wieprz- Krzna, których bogate walory i urozmaicone tereny usytuowane w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz bliska odległość od miejskich aglomeracji stanowią doskonałe warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne gmina objęta jest ustanowioną „Strefą Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza”. Przez jej teren przebiega część trasy rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery- Polesie Zachodnie. Warta podkreślenia jest także duża populacja bociana białego, zwłaszcza w Gminie Trawniki. Polska jest najbogatszym miejscem występowania tego ptaka w Europie, w wielu innych krajach stanowiącego już wielką rzadkość. Na terenie naszej gminy wykształciło się wiele zespołów roślin wodnych, szuwarowych i łąkowych. Stanowią one około 45 ha powierzchni Gminy a w ich skład wchodzi kilkanaście rzadkich i chronionych gatunków roślin. Można tu spotkać szereg gatunków roślin, w tym rośliny wodne: salwinia pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzebienie białe, okrężnica bagienna, również rośliny łąkowe: kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk szerokolistny, także rośliny kserotomiczne: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka właściwa oraz rośliny leśne: paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, a także relikt z epoki polodowcowej- brzoza niska. Świat zwierząt reprezentuje tu wiele gatunków ptaków: dziwonia, rycyk, bodziec krwawo dzioby, zimorodek, rybitwa czarna, błotniak stawowy, pustułka oraz duża populacja bociana białego. Wśród ssaków na uwagę zasługują bobry i kilka gatunków nietoperzy. Stwierdzono tu występowanie 17 gatunków ważek (w tym dwóch gatunków rzadkich), 124 gatunków chrząszczy ( w tym jednego gatunku nigdy w Polsce wcześniej nie notowanego), 8 gatunków płazów, 4 gatunki gadów ( w tym żółw błotny) i 55 gatunków ptaków (w tym, podróżniczek). Dogodne warunki siedliskowe rzadkiej flory i fauny stanowi obszar łąk,, zarośli, zabagnień, meandrów i starorzeczy oraz stawów położonych w dolinie  rzeki Giełczew pomiędzy Biskupicami i Pełczynem, a kręty charakter koryta rzeki Giełczew stwarza ciekawy efekt krajobrazowy. Na terenie Gminy występują obszary gleb silnie wyczerpanych derkacz ze składników mineralnych, związane jest to z ubytkiem fosforu, potasu przyswajalnego i magnezu. Jakość wód powierzchniowych podlega badaniom w sieci monitoringu krajowego.

 1. Struktura ludności .


Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba ludności, na terenie Gminy wyniosła 8842 osoby. W badanym okresie urodziło się 72 dzieci, zaś liczba zgonów wyniosła- 117, odnotowano ujemny przyrost naturalny o 45 mieszkańców w stosunku do roku 2018. Liczba kobiet na koniec 2019 roku wynosiła 4522, natomiast liczba mężczyzn 4320. Liczba dzieci w wieku od 0 do 6-go roku życia wynosiła 523, w wieku od 7 do 19 roku- 1286, kobiety powyżej 40 roku życia– 2436, osoby powyżej 65 roku życia- 1555.

 

Dokonując analizy porównawczej na przełomie lat 2016-2019 łatwo zauważyć że liczba mieszkańców gminy spada. Jest to ogólnopolski trend który jak widać na załączonym wykresie dotyczy także obszaru gminy Trawniki. W badanym okresie rokrocznie liczba mieszkańców spadała. Z zamieszkałych 9023 osób w 2016 roku kolejno zmniejszała się ilość mieszkańców o 19 osób w 2017 roku następnie o 53 osoby w 2018 r., w stosunku do roku poprzedniego, by na koniec grudnia 2019 r. osiągnąć liczbę 8842 mieszkańców stale zamieszkałych na terenie gminy.

 

W podziale na poszczególne sołectwa liczba mieszkańców (stałe zameldowanie) na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

 

 

Sołectwo

Liczna mieszkańców stale zameldowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Biskupice

807

Bonów

282

Dorohucza

687

Ewopole

108

Oleśniki

1130

Pełczyn

520

Siostrzytów

894

Struża

227

Struża-Kolonia

798

Trawniki

2687

Trawniki-Kolonia

802

 
Program usuwania azbestu oraz gospodarowanie odpadami.


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trawniki na lata 2017 – 2032

Przyjęty uchwałą nr XX/109/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 marca 2017r.
Celem PROGRAMU jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z obszaru gminy Trawniki Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w Programie:

 1. Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem – nieuprawniony demontaż i wyrzucanie eternitu m.in. do lasów).

 2. Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi.

 3. Stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania PROGRAMU.

 4. Prowadzenie monitorowania powstawania odpadów azbestowych i gospodarki nimi.

 5. Stworzenie systemu dotowania usuwania azbestu.

Całkowita ilość wyrobów/odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych w roku 2016 znajdująca się na terenie gminy to prawie 442 818 m2 (6 642 Mg). Do obliczenia masy wyrobów azbestowych zastosowano przelicznik 1 m2 płyty eternitowej waży 15 kg.
W 2019 roku Gmina Trawniki usunęła:

- demontaż – 15,60Mg – 1040,33 m2, odbiór – 153,13 Mg – 10208,66 m2.

Informacja ze Starostwa w Świdniku o usuniętych wyrobach azbestowych z terenu Gminy Trawniki:

- demontaż – 7,36 Mg ,

- odbiór – 6,32 Mg ,

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o usuniętych wyrobach azbestowych z terenu Gminy Trawniki. W 2018 roku zrealizowano dwa nabory w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Odbiorów w 2018 roku nie było, w 2019 roku przeprowadzono:

 1. demontaż i odbiorów - 13,010 Mg,

 2. odbiorów - 55,85 Mg,

 3. razem 68,87 Mg.

W 2019 roku ogłoszono ponownie nabór w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski jest na etapie ponownego rozstrzygania przetargu który ma być otworzony
w czerwcu 2020 roku.

Łącznie od 2016 roku usunięto z terenu gminy Trawniki ok. 414,148 Mg (przy przeliczniku 0,013 Mg/m²) wyrobów azbestowych.

Gospodarowanie odpadami

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
  z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  1) Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu gminy zostały zagospodarowane w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” Sp. z. o. o
  w Wincentowie, 22-302 Wincentów

  2) Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w części zostały poddane recyklingowi, a w części zostały poddane składowaniu na składowisku odpadów w Wincentowie i Starej Wsi.

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trawniki zgromadzonych
w 2019 r. wyniosły 906 165,00 zł.
Obecnie na 2020 rok zaplanowane koszty wynikające
z przetargu wynoszą 1.009030,40 zł. Od 2020 roku jednak zaplanowane zostało zawarcie umów ryczałtowych z Wykonawcą lecz koszty wyliczone są za rzeczywista wagę zebranych odpadów. Za okres styczeń- kwiecień koszty wynoszą 434 517,24 zł przy zebraniu w tym okresie 605,9901Mg. Pomimo wzrostu stawki z 8 zł na 13 zł od osoby odbiór odpadów jest nadal bardzo deficytowy.

Liczba mieszkańców.

 

 1. Zgodnie z ewidencją liczba mieszkańców w Gminie Trawniki na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 8842 osoby.

 2. System zagospodarowania odpadami – zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy 7 288 osób. Różnica w liczbie osób spowodowana jest głównie tym, że część mieszkańców Gminy Trawniki uczy się i pracuje poza terenem gminy.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
  w art. 6 ust. 6-12 w/w ustawy.

 

W 2019 r. Gmina Trawniki nie przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązków opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

W roku 2019 r. na terenie Gminy Trawniki została zebrana następująca ilość odpadów:

 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7)

 

Masa odebranych odpadów komunalnych8) [Mg]

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

913,310

Odpady ulegające biodegradacji

28,410

Popiół z palenisk domowych

318,96

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

4,16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,010

Opakowania ze szkła

92,960

Tworzywa sztuczne

212,840

Papier i tektura

3,91

Zużyte opony

4,900

Odpady wielkogabarytowe

 

16,380

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
  z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w 2019 r. wynosi 913,310 Mg.

 1. Ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji zebranych bezpośrednio od mieszkańców w 2019 r. wynosi 28,410 Mg.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) gmina w poszczególnych latach powinna osiągnąć poziomy nie mniejsze niż:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy powinien wynosić w 2019 r. co najmniej 60 %. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniósł on w 2018 roku 100 % tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy powinien wynosić co najmniej 50 %. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniósł on w 2018 roku 100 % tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2018 r. powinien wynosić nie więcej niż 40%, tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom.

Rok

2017

2018

2019

2020 - do dnia 16 lipca

PR [%]

45

40

40

35

 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyżej wymieniony poziom wyniósł w 2018 roku 30%. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Miejsca zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Wysegregowane odpady komunalne takie jak papier, szkło, metal oraz opony, wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zostały zagospodarowane w następujących miejscach:

 1. Zięba Marek ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm,

 2. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Metalurgiczna 15C, 20-234 Lublin,

 3. Krynicki Recykling S.A, ul. Iwaszkiewicza 48 /23, 10-089 Olsztyn,

 4. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO w Wincentowie,
  22-302 Siennica Nadolna.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Trawniki.

 

 1. Na terenie Gminy Trawniki, zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w 2019 r. było trzynaście uprawnionych do tego przedsiębiorców. Aktywnie prowadziły działalność trzy podmioty:

 • EKOTRAW Sp. z o.o. Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki,

 • PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA Zawadówka 21B, 22-100 Chełm,

 • Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów,

Zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przeprowadzony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki”.

 • Umowa została podpisana w dniu 17.12.2019 r. w Trawnikach z PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA, Zawadówka 21B, 22-100 Chełm.

 

 1. Miejsca zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

 

Wysegregowane odpady komunalne takie jak papier, szkło, metal oraz opony, wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zostały zagospodarowane w następujących miejscach:

 1. Zięba Marek ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm,

 2. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Metalurgiczna 15C, 20-234 Lublin,

 3. Krynicki Recykling S.A, ul. Iwaszkiewicza 48 /23, 10-089 Olsztyn,

 4. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO w Wincentowie,
  22-302 Siennica Nadolna.

 

 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Trawniki.

 

 1. Na terenie Gminy Trawniki, zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w 2019 r. było trzynaście uprawnionych do tego przedsiębiorców. Aktywnie prowadziły działalność trzy podmioty:

 • EKOTRAW Sp. z o.o. Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki,

 • PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA Zawadówka 21B, 22-100 Chełm,

 • Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów,

Zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przeprowadzony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki”.

 • Umowa została podpisana w dniu 17.12.2019 r. w Trawnikach z PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA, Zawadówka 21B, 22-100 Chełm.

 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Trawniki na dzień 31.12.2019 r.

 

sporządzony na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

 

lp.

nazwa

jednostka miary

ilość

1

grunty

ha

160,7453

2

 

budynki, w tym:

szt.

27

budynki mieszkalne

szt.

2

obiekty szkolne

szt.

6

obiekty kultury

szt.

2

obiekty służby zdrowia

szt.

1

pozostałe

szt.

16

3

 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.:

 

 

utwardzone drogi gminne

km

42,91

utwardzone drogi pozostałe

km

14,49

ujęcia wody

szt.

4

sieć wodociągowa

km

117,186

sieć kanalizacyjna

km

53,39

biologiczne oczyszczalnie ścieków

szt.

1

wysypisko odpadów komunalnych

szt.

1

oświetlenie uliczne (ciągi/punkty świetlne)

szt.

9/141

place zabaw

szt.

8

obiekty sportowe

szt.

6

kontener dla potrzeb sportowców

szt.

3

pomost pływający na rzece Wieprz

szt.

1

siłownia napowietrzna

szt.

5

4

środki transportowe

szt.

10

 

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; posiadania:

Gmina Trawniki posiada udziały wniesione do Spółki „EKOTRAW” z o.o. z siedzibą w Struży Kolonii o ogólnej wartości 241 070 zł, co stanowi 100% udziałów w spółce.

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a) i b),
od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni 0,6898 ha, w tym dwie działki w miejscowości Struża (nabycie aktem notarialnym) z przeznaczeniem do zagospodarowania oraz jedna działka w Struży-Kolonii (komunalizacja) z przeznaczeniem do sprzedaży;

- Gmina Trawniki zbyła grunty o powierzchni 1,2862 ha – grunty, które przeszły na własność z mocy prawa na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych;

- wybudowano 0,28 km sieci kanalizacyjnej;

- wybudowano 0,23 km sieci wodociągowej;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(575mb) obejmujący 6 punktów oświetleniowych
w Trawnikach-Kolonii (105811L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(52mb) obejmujący 2 punkty oświetleniowe w Pełczynie;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(308mb) obejmujący 3 punkty oświetleniowe w Biskupicach (ul Polna);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(83mb) obejmujący 2 punkty oświetleniowe w Biskupicach (ul Cmentarna);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(235mb) obejmujący 4 punkty oświetleniowe w Dorohuczy;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(318mb) obejmujący 6 punktów oświetleniowych
w Siostrzytowie (105720L i 105721L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(157mb) obejmujący 3 punkty oświetleniowe w Trawnikach (105738L);

- wybudowano ciąg oświetleniowy(563mb) obejmujący 5 punktów oświetleniowych w Struży (105717L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(429mb) obejmujący 5 punktów oświetleniowych
w Siostrzytowie;

- utwardzono asfaltem drogi gminne o długości 0,42 km;

- utwardzono asfaltem drogi (pozostałe) o długości 0,11 km;

 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

 

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2019 r.

% wykon. planu rocznego

Dochody z dzierżawy i najmu

57 332,40 zł

98,93 %

Dochody z wieczystego użytkowania

10 239,52 zł

100,00 %

Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 870,32 zł

 

Wpłaty z tyt. odpłatnego zbycia prawa własności

29 730,16 zł

100,00%

Ogółem

105 172,40 zł

 

 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

 

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105724L w miejscowości Bonów na odcinku 70,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105728L w miejscowości Dorohucza na odcinku 200,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105744L w miejscowości Oleśniki na odcinku 610,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonano modernizację drogi dz.2820 i 2829 w miejscowości Biskupice poprzez m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 360m2

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105746L w miejscowości Oleśniki na odcinku 70,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

 Zagospodarowanie przestrzenne.

Cały obszar Gminy Trawniki objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała NR V/27/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki uchwalonego Uchwałą Nr XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 roku. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 26 września 2001r., Nr 78 poz. 1174 z późn. zm.) dla nieruchomości położonych przy drodze krajowej 12 Lublin-Chełm
w miejscowościach Dorohucza, Pełczyn, Struża i Struża-Kolonia; uchwalone przeznaczenie: MR - tereny zabudowy zagrodowej oraz U- tereny usługowe (Struża-Kolonia).

-Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki dla działek ewidencyjnych nr 43, 44, 45, 46 obręb Trawniki

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki przyjętego Uchwałą nr XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 26 września 2001 r., Nr 78, poz. 1174 z późn. zm.) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Trawniki, Etap II przyjętego Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 5 maja 2015 r., poz. 1558

-Uchwała NR VI/39/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy Trawniki

Inwestycje realizowane w 2019 roku.

 

Lp.

Nazwa zadania

Wykonanie

1.

Ocieplenie części budynku Pełczyn 64A (Żłobek) wraz z wymianą filara kominowego oraz wykonaniem monitoringu

39 999,99 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej nr 105744L w Oleśnikach (nakładka, pobocza, długość 700m, szerokość 4,2m)

149 568,91 zł

3.

Modernizacja drogi gminnej nr 105717L w Struży (modernizacja przepustu, nakładka długość 5m, szerokość 5m)

24 020,80 zł

4.

Modernizacja drogi gminnej w Dorohuczy (nakładka, długość 200m, szerokość 3m)

29 933,28 zł

5.

Modernizacja przepustu na rz. Mariance w Oleśniki ( nakładka, długość 32 m, szerokość 4m, płyty oporowe, umocowanie wlotów)

39 272,28 zł

6.

Utwardzenie części drogi nr 1135 w Trawnikach (podbudowa, asfalt, pobocza, długość 180m, szerokość 3m)

70 000,00 zł

7.

Budowa oświetlenia drogi na działce nr 105717L w Struży (563m, 5 słupów, 5 lamp)

35 000,00 zł

8.

Modernizacja drogi gminnej nr 105737L w Trawnikach (podbudowa, siatka, pobocza, nakładka na dł. 423m, szerokość 5,5m)

374 900,17 zł

9.

Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1084/1 w Biskupicach (podbudowa, asfalt, długość 140 mb, szerokość 3m)

64 384,62 zł

10.

Modernizacja drogi gminnej nr 105746L w Oleśnikach (nakładka, długość 70 m, szerokość 4,2m)

24 715,18 zł

11.

Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2820 w Biskupicach (nakładka, długość 33m, szerokość 6 m)

14 111,92 zł

12.

Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2829 w Biskupicach (nakładka, długość 27m, szerokość 6m)

11 289,55 zł

13.

Przejęcie działki nr 770/8 w Struży Kolonii

19 308,67 zł

14.

Utwardzenie części działek nr 1961/2 i 1961/3 w Trawnikach (płyty JOMB na długości 107 m, szerokości 2,8m)

39 972,74 zł

15.

Wykonanie boiska na działce 178/4 w Trawnikach:

(Profilowanie, zasiew trawy, piłkochwyt, bramki - 76 191,31 zł

Monitoring: rejestrator, 3 maszty, 6 kamer na podczerwień - 13 808,62 zł

Elementy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej: skocznia, bieżnia, boisko do siatkówki) - 258 858,99 zł)

348 858,92 zł

16.

Rozbudowa hydrantów w Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i ZPO w Trawnikach

28 500,00 zł

17.

Wykonanie łazienki wraz z instalacją wod-kan w budynku OSP Pełczyn

15 998,43 zł

18.

Wykonane komina zewnętrznego w budynku Trawniki-Kolonia 48

4 000,00 zł

19.

Wykonanie filara kominowego w budynku świetlicy wiejskiej w Struży

2 500,00 zł

20.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Trawnikach, Trawnikach Koloni

- o średnicy zew. 40x2,4mm - 10,5 mb; o średnicy zew. 110x6,6mm - 232,5 mb, dwa hydranty DN80.

96 590,84 zł

 

21.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Trawnikach, Trawnikach Koloni

- podciśnieniowa 90 x 5,4 - 52 m, studzienki podciśnieniowe - 7 szt.

- grawitacyjna 200 x 5,9 - 121 m, 160 x 4,7 - 107,5 m, studzienki systemowe - 9 szt.

205 255,51 zł

 

22.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Pełczynie

6 815,50 zł

23.

Budowa oświetlenia części dróg gminnych nr 105720L i 105721L w Siostrzytowie (318m, 6 słupów, 6 opraw)

53 000,00 zł

24.

Zakup wiat przystankowych (Siostrzytów 1 szt., Oleśniki 1 szt.)

11 680,08 zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełczyn

Środki w budżecie na lata 2018-2019 3 900 000 zł.

Kwota dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 1 999 889 zł.

W 2018 roku Gmina Trawniki ogłosiła trzy przetargi nieograniczone:

 • Przetarg ogłoszony 30.03.2018r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 749 000 zł.

 • Przetarg ogłoszony 24.04.2018r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 872 000 zł.

 • Przetarg ogłoszony 08.06.2018r., wpłynęły dwie oferty:

MASTER Krzysztof Guz, Krężnica Jara 444, 20-515 Lublin, Cena – 7 380 000,00 zł.

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 872 000 zł.

W 2019 roku ogłosiła dwa przetargi nieograniczone:

 • Przetarg ogłoszony 09.01.2019r., przetarg unieważniono:

Wyznaczony w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 30 stycznia 2019r. o godz. 10.00. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. O godz. 10.10 dnia 30 stycznia 2019r. została złożona oferta do sekretariatu Urzędu Gminy Trawniki. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, oferta która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert została zwrócona”.

 • Przetarg ogłoszony 30.01.2019r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 749 000 zł.

Przetarg unieważniono ze względu na przekroczenie kwoty w budżecie.

W rezultacie po przeprowadzeniu pięciu postępowań, które zostały unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie kwoty zarezerwowanej w budżecie i przyznanej dofinasowaniem Gmina Trawniki zrezygnowała z realizacji projektu.

Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, których realizacja rozpoczęła się w 2019 roku;

 

    1. Przebudowa drogi gminnej nr 105744 L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki, Fundusz Dróg Samorządowych, okres realizacji listopad 2019 – maj 2020, wartość projektu 638 400,01 zł brutto.

    2. Przebudowa drogi gminnej nr 105810 L na odcinku 980 m w miejscowości Trawniki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, termin zakończenia projektu listopad 2020, wartość projektu 756 774,85 zł brutto

    3. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki, Fundusz Dróg Samorządowych, okres realizacji listopad 2019 – maj 2020, wartość projektu 646 125,64 zł brutto.

    4. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, okres realizacji październik 2016 – listopad 2020, wartość projektu 933 522,41 zł brutto.

Zakończenie realizacji powyższych inwestycji przewidziane jest na 2020 rok.

 

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 roku

 

Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego

Wykonanie

1.

BISKUPICE

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Biskupicach (83m, 2 oprawy)

10 321,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Biskupicach (308 m, 3 lampy, 3 słupy)

24 136,81 zł

Razem Sołectwo Biskupice

34 457,81 zł

2.

BONÓW

Modernizacja drogi gminnej nr 105724L w Bonowie (nakładka, długość 70m, szerokość 4,5m)

17 547,70 zł

Razem Sołectwo Bonów

17 547,70 zł

3.

DOROHUCZA

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 491 w Dorohuczy (235m, 4 słupy, 4 oprawy)

31 483,13 zł

Razem Sołectwo Dorohucza

31 483,13 zł

4.

EWOPOLE

Wykonanie altany w Ewopolu

10 000,00 zł

Razem Sołectwo Ewopole

10 000,00 zł

5.

OLEŚNIKI

Kosiarka samojezdna dla sołectwa Oleśniki

20 000,00 zł

zakup sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych (2 szt. wykaszarek) na terenie sołectwa Oleśniki

 

3 399,99 zł

Przygotowanie projektu przebudowy boiska sportowego w Oleśnikach

12 300,00 zł

Razem Sołectwo Oleśniki

35 699,99 zł

6.

STRUŻA

Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Struży

10 300,00 zł

Zakup działki nr 939/1 w Struży

1 764,05 zł

Zakup działki nr 939/2 w Struży

1 564,05 zł

Razem Sołectwo Struża

13 628,10 zł

7.

SIOSTRZYTÓW

Budowa oświetlenia drogi na działce nr 792 w Siostrzytowie (429m, 5 opraw)

20 002,95 zł

Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową

6290,00 zł

Zakup kosiarki na boisko sportowe w Siostrzytowie

8500,00 zł

Razem Sołectwo Siostrzytów

34 792,95 zł

8.

STRUŻA - KOLONIA

Ustalenie granic oraz utwardzenie drogi na działce nr 164 w Struży Kolonii (kruszywo, długość 400m, szerokość 4,5m)

30 659,50 zł

Razem Sołectwo Struża - Kolonia

30 659,50 zł

9.

PEŁCZYN

Kosiarka wraz z osprzętem (przyczepka, pług) dla sołectwa Pełczyn

11 851,25 zł

Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr 118 i 142 w Pełczynie (51,8 m, 2 lampy, 1 słup)

11 670,00 zł

zakup elementów piłkochwytu wraz z niezbędnym osprzętem

2218,31 zł

Razem Sołectwo Pełczyn

25 739,56 zł

10.

TRAWNIKI

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105738L w Trawnikach (157m, 3 słupy, 3 lampy)

26 502,65 zł

Zakup laptopa i nagłośnienia na boisko sportowe w Trawnikach

7 799,99 zł

Wykonanie osłony od wiatru trybuny na boisku sportowym w Trawnikach

200,00 zł

Razem Sołectwo Trawniki

34 502,64 zł

11.

TRAWNIKI - KOLONIA

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105811L w Trawnikach Kolonii (575 m, 6 lamp, 6 słupów)

31 793,06 zł

Wykonanie osłony od wiatru trybuny na boisku sportowym w Trawnikach

2700,00 zł

Razem Sołectwo Trawniki - Kolonia

34 493,06 zł

 

SUMA WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

303 004,44 zł

 

 Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa oparta jest na:

 • drodze krajowej nr 12 przebiegającej przez miejscowości Struża, Struża Kolonia, Pełczyn, Dorohucza

 • 2 drogach wojewódzkich

 • 8 drogach powiatowych

 • 39 publicznych drogach gminnych o łącznej długości 59,9 km, z czego 43,4 km posiada nawierzchnię asfaltową.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP ze stacjami w Trawnikach i Biskupicach

Gmina jest całkowicie zwodociągowana. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Trawniki ma długość 117,2 km. I jest zasilana z dwóch ujęć wody w Trawnikach i Struży Kolonii.
2 spośród 11 miejscowości gminy Trawniki zostało skanalizowanych tj. Trawniki i Trawniki Kolonia. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Trawniki ma długość 53,4 km. Ścieki zebrane
z kanalizacji sanitarnej trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Trawniki Kolonia.

Gmina Trawniki jest właścicielem dziewięciu ciągów oświetleniowych z 141 oprawami oświetleniowymi. Na istniejących słupach znajduje się także 502 oprawy oświetlenia ulic stanowiących mienie PGE Dystrybucja S.A.

Sieć dróg na terenie gminy Trawniki

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30