Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

RRG.6840.1.2021

 

Wójt Gminy Trawniki

Na podstawie art. 38 ust 1oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako

działki nr 770/6 i 762/3, położone w obrębie 8-Struża Kolonia, gm. Trawniki

 

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 27.10.2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość uregulowana jest w KW LU1I/00109245/1, składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 770/6 o pow. 0,0100 ha (PsIV – 0,0100 ha) i nr 762/3 o pow. 0,1300 ha (RIIIa – 0,0300 ha,  N – 0,1000 ha) .

                Działka nr 770/6 położona w miejscowości Struża-Kolonia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki leży w terenach o symbolu UP – usługi publiczne (100%). Dodatkowe informacje: Strefa sanitarna obiektów uciążliwych (100%); Granice stref przyrodniczych - Strefa Struża - Siostrzytów - Kol. Bonów (100%); Strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej (100%);

                Działka nr 762/3 położona w miejscowości Struża-Kolonia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki leży w terenach o symbolu UP – usługi publiczne (100%). Dodatkowe informacje: Strefa sanitarna obiektów uciążliwych (100%); Granice stref przyrodniczych - Strefa Struża - Siostrzytów - Kol. Bonów (100%); Strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej (50%);  

Działka 762/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dogi gminnej utwardzonej asfaltem).

Działka 770/6 posiada pośredni dostęp do drogi publicznej (drogi gminnej).

Działki 770/6 i 762/3 są o nieregularnym kształcie, użytkowane z nieruchomością przyległą, częściowo ogrodzone i częściowo utwardzone płytami betonowymi (ogrodzenie oraz utwardzenie nie podlega sprzedaży), położone w odległości ok. 140 m. od drogi krajowej DK12 Lublin-Chełm, dostęp do sieci infrastruktury: energia elektryczna (słup na działce 770/6), woda i telefon w niedalekiej odległości od działek.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 49 375,00 zł

(Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 494,00 zł.   

Do osiągniętej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 4 937,50 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Trawniki  
Nr 52 8689 0007 2000 0293 2000 0030 prowadzone w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach o/Trawniki w terminie do dnia 06.01.2022 r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się.

W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Przetarg odbędzie się w dniu  11.01.2022 r. (wtorek) w lokalu Urzędu Gminy Trawniki 
/pok. nr 12/ - o godz. 12oo.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Trawnikach
pokój nr 15 / tel. 81-5857037 /.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu.

Trawniki dn. 01.12.2021 r.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30