Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

NAD PLANAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

STRUŻA – KOLONIA

 

Zarządzeniem Nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Trawniki z dnia
27 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miejscowości Struża - Kolonia projektu Planu Odnowy Miejscowości Struża - Kolonia, ogłoszone zostały konsultacje społeczne.

Informacja o konsultacjach została podana do wiadomości publicznej dnia 27 września 2022 r. w formie ogłoszeń. Projekt Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia udostępniony był od dnia
27 września 2022 r. w Urzędzie Gminy, pokój 16, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trawniki pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia" oraz na stronie internetowej Gminy Trawniki pod adresem: www.trawniki.pl
w zakładce „Ogłoszenia".

Konsultacje społeczne w formie protokołowanego bezpośredniego zebrania mieszkańców miejscowości Struża –Kolonia, prowadzone
w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag odbyły się dnia
5 października 2022 r.

W trakcie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy wnieśli o umieszczenie w Palnie Odnowy Miejscowości Struża - Kolonia zadnia  wykonania oświetlenia ciągu rowerowego przy drodze wojewódzkiej w kierunku Łęcznej, następnie jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego miejscowości Struża - Kolonia z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia
z uwzględnieniem wnioskowanego zadania. 

Protokół Nr 1/2022  z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Struża – Kolonia z dnia 5 października 2022 r.

 

Dnia 11 października 2022 r. Rada Gminy Trawniki podjęła Uchwałą Nr XXXII/254/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia.

Uchwała Nr XXXII/254/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia
11 października 2022 r.

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

NAD PLANAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TRAWNIKI

Zarządzeniem Nr 0050.100.2022 Wójta Gminy Trawniki z dnia
27 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miejscowości Trawniki projektu Planu Odnowy Miejscowości Trawniki, ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Informacja o konsultacjach została podana do wiadomości publicznej dnia 27 września 2022 r. w formie ogłoszeń. Projekt Planu Odnowy Miejscowości Trawniki udostępniony był od dnia 27 września 2022 r.
w Urzędzie Gminy, pokój 16, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trawniki pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl
w zakładce „Ogłoszenia" oraz na stronie internetowej Gminy Trawniki pod adresem: www.trawniki.pl w zakładce „Ogłoszenia".

Konsultacje społeczne w formie protokołowanego bezpośredniego zebrania mieszkańców miejscowości Trawniki, prowadzone w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag odbyły się dnia 5 października 2022 r. W trakcie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy nie wnieśli wniosków ani uwag do Planu Odnowy Miejscowości Trawniki i jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego miejscowości Trawniki z dnia

5 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Trawniki.

Protokół Nr 1/2022  z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trawniki
z dnia 5 października 2022 r.

 

Dnia 11 października 2022 r. Rada Gminy Trawniki podjęła Uchwałą Nr XXXII/253/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trawniki.

Uchwała Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia
11 października 2022 r.

 

 

 

 

dnia 24 czerwca 2022 roku /piątek/,

o godz. 1330 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Trawniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Trawniki za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trawniki za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Trawniki z realizacji budżetu za 2021 rok (dyskusja).
 8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trawniki o wykonaniu budżetu Gminy Trawniki za 2021 rok.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trawniki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trawniki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trawniki o udzielenie Wójtowi Gminy Trawniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta  Gminy Trawniki z wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trawniki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za rok 2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 kwietnia 2022 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Siostrzytowie – podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie skargi z dnia 27 kwietnia 2022 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Siostrzytowie – podjęcie uchwały.
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2020 i 2021.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                                              

 Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30