Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

 

dnia 4 marca 2022 roku /piątek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Trawniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Trawniki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki - etap I.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trawniki środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Trawniki uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trawniki w 2022 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trawniki na lata 2022 - 2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Trawniki na lata 2022 – 2024”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 r.
  i uzupełnionej w dniu 12 stycznia 2022 r. petycji wyzywającej  do przyjęcia uchwał zakazujących stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA wszystkich producentów tych szczepionek.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.
 5. Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach za rok 2021.
 6. Informacje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                       

                       Przewodniczący Rady

                         Damian Kowalczyk

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki niezbędne jest podjęcie określonych działań przez gminy, podmioty prowadzące instytucje opieki i rodziców. Jest niezwykle ważne, aby rozpowszechnić informację o dofinansowaniu wśród podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do
ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym
(rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

- dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

- dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,

- wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30