Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

 

 123.jpg

Gmina Trawniki

 

realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

Osi Priorytetowej  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –
projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie JST
w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im
podległych i nadzorowanych, a także zwieszenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 264 990

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Opis projektu

Gmina Trawniki, biorąc udział w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” dąży do kontynuacji rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy. Chcąc efektywnie wykorzystać środki grantowe oraz zaplanować interwencję w obszarach wymagających dofinansowania i poprawy stanu aktualnego, w pierwszym kroku została przeprowadzona wstępna diagnoza stanu cyberbezpieczeństwa Gminy Trawniki, pozwalająca na opracowanie koncepcji realizacji grantu.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz interesantów Urzędu Gminy Trawniki i jednostek podległych poprzez cyfryzację Urzędu Gminy, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy. Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe:

- poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez Urząd Gminy Trawniki i jednostki podległe;

- zwiększenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej;

- podniesienie poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego
i kompetencyjnego potencjału wnioskodawcy w zakresie zapobiegania i reagowania na incydenty.

Okres realizacji projektu zaplanowano na 15 miesięcy. Wskazane cele projektu są w pełni zgodne z celami osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dążeniem Gminy Trawniki w ramach projektu jest rozwój jej potencjału w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej, co w znaczący sposób pozwoli na odpowiadanie na wyzwania związane z dostępnością e-usług, a także podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy.

Wszystkie wskazane w budżecie projektu koszty są niezbędne do rozszerzenia wachlarza
e-usług publicznych i realizacji zdalnej obsługi mieszkańców. Wskazane w budżecie projektu koszty oszacowano w oparciu o średnie ceny rynkowe wynikają bezpośrednio z potrzeb Gminy i jednostek podległych Gminy Trawniki, do których należą: a) Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach b) Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach c) Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie d) Szkoła Podstawowa w Oleśnikach e) Szkoła Podstawowa
w Dorohuczy w zakresie uzupełnienia braków w posiadanym wyposażeniu teleinformatycznym, zarówno w zakresie posiadanego przez Gminę Trawniki (i jednostki podległe) sprzętu, jak i oprogramowań. Wszystkie koszty niezbędne są do realizacji spójnej koncepcji cyfrowego rozwoju Gminy w zakresie e-usług dla zwiększenia dostępności usług Urzędu Gminy poprzez wprowadzenie rozwiązań służących samorządowi jako całości - mieszkańcom, podmiotom gospodarczym, organizacjom pożytku publicznego, pracownikom Urzędu. Jednocześnie przewidziano także koszty pozwalające na skuteczne podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30