Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Wójt

mgr Damian Daniel Baj
tel.: (081) 58 56 042
Przyjęcia interesantów:  (poniedziałek, wtorek - 9.00-13.00)

 

Zadania Wójta
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

·         reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

·         prowadzenie bieżących spraw gminy,

·         podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,

·         zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,

·         koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

·         rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

·         czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

·         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

·         upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

·         przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia ,

·         ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,

·         podejmowanie czynności należących do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

·         prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

·         ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,

·         wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań na sesjach Rady Gminy z wykonania uchwał,

·         reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym ,a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej ,

·         gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

·         podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

·         wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy i regulamin oraz uchwały Rady

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30