Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

wegielll.jpg

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o zasadach nabywania węgla w preferencyjnej
cenie w Gminie Trawniki

Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł za tonę mają Mieszkańcy Gminy Trawniki z tych 
gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Trawniki  poprzez sprawdzenie czy na dane
gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania
dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie
grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę 
(na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla                   
w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupow
1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-
grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony - przy czym limity
nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Do sprzedaży i dystrybucji węgla wyznaczona została  gminna Spółka EKOTRAW                          
z siedzibą w Struży Kolonii. Otrzymaliśmy informację pisemną, że węgiel który będzie
dostarczony do gminy  ma posiadać stosowne certyfikaty i odpowiednią kaloryczność.

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE

1.Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Trawniki.  
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy
(nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu:
www.trawniki.pl.

2.Urząd Gminy Trawniki dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji przekaże
stosowne dane do Spółki EKOTRAW z siedzibą w Struży Kolonii.

3.Spółka EKOTRAW według kolejności złożonych wniosków skontaktuje się telefonicznie
z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu i transportu
węgla. Po tych ustaleniach Mieszkaniec przed transportem węgla musi dokonać płatności          
gotówkowej lub bezgotówkowej w siedzibie Spółki EKOTRAW.
W przypadku chęci płatności na konto – numer konta do wpłat za węgiel będzie podany
wyłącznie na stronie internetowej Spółki: www.ekotraw.pl .

KOSZTY ZAKUPU:

   - w przypadku gdy Mieszkaniec odbierze węgiel własnym transportem – koszt zakupu węgla
     wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony),

   - w przypadku transportu realizowanego przez Spółkę Ekotraw – koszt zakupu węgla
     wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony) plus 100 zł płacone odrębnie za transport
     do gospodarstwa domowego położonego na terenie Gminy Trawniki.

UWAGA!!! Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik
Spółki poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu
i zasad zakupu/transportu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL
lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ
OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki
 w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek: od 9:00 do 17:00
  wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka

Wniosek o zakup węgla na okres do 31.12.2022 r.

     Pobierz

OFOP spotkania ogólnie o funduszach

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. -
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

 

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi

zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu
w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

 

 

OFOP obywatelski monitoring funduszyUE

 

DOC141022-14102022113037-1.jpg

 

 

 

 

logo_1.jpg
logo_2.jpg

Urząd Gminy Trawniki informuje, że nadal istnieje możliwość zapisania się do projektu gminnego montażu kotła na pellet.

Kotły będą sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej.

Udział finansowy Mieszkańca wyniesie 7.500 zł brutto.

Wykonawcą kotłów na pellet będzie firma ZPH "Krzaczek"

Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się na listę osób chętnych, prosimy o kontakt do Urzędu Gminy Trawniki, pokój 13, tel. 81 5857293 celem dopytania o szczegóły oraz wypełniania poniższych deklaracji.

Podstawowe informacje:

 • montowane będą kotły na pellet najwyższej dostępnej klasy emisyjności
 • płatność Mieszkańca wyniesie 7.500 zł brutto za montaż kotła wraz niezbędnym osprzętem (średnia wartość wymiany takich kotłów bez dofinansowania wynosi obecnie 20-25 tys. zł). Płatność będzie w dwóch częściach, w terminach określonych w umowie. Od wpłaconej kwoty będzie można także indywidualnie skorzystać z programu "Czyste powietrze", a także z odliczeń podatkowych w rozliczeniu PIT istotnie pomniejszając poniesiony wydatek.
 • z każdym Mieszkańcem zakwalifikowanym do projektu będzie podpisana umowa finansowo-organizacyjna określająca zasady montażu i rozliczeń finansowych.
 • montaż kotła na biomasę planowany jest jedynie w budynkach mieszkalnych, które posiadają odrębne pomieszczenie w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię o odpowiedniej kubaturze. W ramach prac obowiązkowo musi być zdemontowane dotychczasowe węglowe źródło grzewcze.
 • moc kotłów na pellet będzie wynosić 15 lub 20 Kw.
 • w przypadku zakwalifikowania się do projektu przewidywany montaż kotłów to październik- listopad 2022 r.

POBIERZ - UMOWA UŻYCZENIA

POBIERZ - ANKIETA I DEKLARACJA – KOTŁY NA BIOMASĘ

 

 

 

                         

W dniu 23 września br. w Gminie Trawniki odbyła się wzruszająca uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystej i przepięknej oprawie, Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj miał zaszczyt wręczyć Jubilatom okolicznościowe medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Wójt Damian Daniel Baj złożył Jubilatom w imieniu całej społeczności Gminy Trawniki serdeczne gratulacje i podziękowania, za tak piękny przykład, za tak wiele wspólnych lat przeżytych w zaufaniu, szacunku, miłości, ale również wyrozumiałości i wzajemnym oddaniu.

Oprawę uroczystości przygotowała Pani Magdalena Madej – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trawnikach, uroczystość uświetniała kapela ludowa działająca przy GOK w Trawnikach.

Naszym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu!

 

 

Informujemy, że od 29 września br. (od czwartku) rozpocznie się sukcesywne wypłacanie dodatków węglowych.

 

Wypłacane będą dodatki, które zostały rozpatrzone pozytywnie i co do których nie ma wątpliwości że należą się zgodnie z przepisami prawa. Dodatki będą wypłacane zgodnie z kolejnością wpływania wniosków. Ze względu na znaczną ilość wypłat, proces wypłaty może być rozłożony na kilka terminów.

 

Dodatek węglowy (w kwocie 3000 zł na zamieszkały adres) będzie wypłacany:

 • na konto Wnioskodawcy (gdy konto zostało wskazane we wniosku)
 • gdy konto nie zostało podane we wniosku - dodatek będzie wypłacany w Banku Spółdzielczym w Trawnikach. Wypłata będzie przygotowana na nazwisko osoby składającej wniosek o dodatek węglowy.

 

Ponownie przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami zostanie wypłacony wyłącznie jeden dodatek węglowy na jeden zamieszkały adres (nieważne jest ile gospodarstw mieszka pod tym jednym adresem).

 

W przypadku gdy wniosek na tym samym adresie złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe to dodatek zostanie wypłacany tylko temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania, czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie).

 

Ponadto, zgodnie ze zmianą przepisów nie można uwzględniać zmian zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację dotyczącą źródła grzewczego na przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB, że pali drewnem, to dodatek węglowy także nie zostanie wypłacony.

 

INFORMACJA – DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OPALANE PELETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

UWAGA – TA INFORMACJA NIE DOTYCZY DODATKÓW WĘGLOWYCH

W dniu 20 września wchodzi w życie ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw która reguluje zasady wypłaty dodatków na pelet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

Dodatek dla  gospodarstwa  domowego wyniesie:

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł peletowy;

1000 zł –  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zasady przyznawania:

 1. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem)

 2. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK  I  TYLKO  TEMU WNIOSKODAWCY,  KTÓRY ZŁOŻYŁ  WNIOSEK  JAKO  PIERWSZY!!!  PÓŹNIEJSZE  WNIOSKI  ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE  BĘDĄ  ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie. (przy przyjmowaniu wniosków Gmina ma obowiązek uwzględniać czas wpływu wniosku)

 3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepłaczyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.

 4. Dodatek (na pellet, drewno, gaz, olej) - o ile nie ma konieczności przedłużenia postępowania - wypłaca się w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

 5. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek na pellet, drewno, gaz czy olej.
  W pierwszym rzędzie Gmina musi zweryfikować
  czy źródło grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i CZY DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA GRZEWCZEGO SĄ ZGODNE ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM.

  Podczas weryfikacji mogą być także brane pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może także zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy  w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

 

Wniosek o dodatek NA PELET, DREWNO, GAZ LPG, OLEJ GRZEWCZY - Klauzula Rodo

POBIERZ

 

INFORMACJA – DODATEK WĘGLOWY
UWAGA BARDZO WAŻNE ZMIANY!!!

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmieniono ustawę z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym.


Zmiany są bardzo ważne i całkowicie zmieniają zasady ustalania i wypłaty DODATKU WĘGLOWEGO:

 

 

 1. Zmiany dotyczą WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓWW TYM TAKŻE TYCH, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI WNIOSKI NA DODATEK WĘGLOWY!!! (zgodnie z art. 52 ww. ustawy zmieniającej)

 2. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem) !!!

 3. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji ani informacji pisemnej w tej sprawie. (przy przyjmowaniu wniosków Gmina miała obowiązek notować czas wpływu wniosku)

 4. GMINA NIE MOŻE UWZGLĘDNIAĆ ZMIAN zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację na  przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB drewno, to dodatek węglowy nie może zostać wypłacony!!!

 5. Wydłużony został czas na wypłatę dodatku węglowego z 30 dni do dwóch miesięcy!!! W momencie przygotowywania tej informacji Gmina nie otrzymała jeszcze środków na wypłaty dodatków węglowych. W przypadku gdy otrzymamy środki, wypłata nastąpi niezwłocznie tym Wnioskodawcom, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie.

 6. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek węglowy. W szczególności może brać pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z  dodatku osłonowego, mieszkaniowego, danych zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 
 
123123123123123213.jpg
 
 
 
 
Festiwal Landart’u i Sztuki Ludowej Etno Młyn
 
II edycja Festiwalu Sztuki Landart'u i Kultury Ludowej odbędzie się w dniu 24 września na terenie dawnego młyna we wsi Dorohucza (gmina Trawniki, powiat Lubelski).
Główną atrakcją wydarzenia jest „wystawa w przestrzeni”, którą tworzyć będą instalacje Landart. Poza nimi spotkamy się również z pracami lokalnych artystów oraz wyrobami które zaprezentują Koła Gospodyń Wiejskich.

Proponujemy też warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wianki, wycinanki i plecenie wikliny. Zwieńczeniem naszego wydarzenia będą koncerty lokalnej kapeli ludowej i muzyki etno.
Istnieje możliwość nocowania na miejscu od piątku do niedzieli. Można przyjechać z przyczepą, namiotem czy kamperem. Będzie gitara i ognisko.
Oficjalne otwarcie festiwalu, wernisaż oraz wspólne spacery z twórcami tłumaczone będą na PJM.
PROGRAM
Sobota 24.09.
13.00 – 13.15 Oficjalne otwarcie festiwalu z udziałem zaproszonych artystów, partnerów i mecenasów oraz przybyłych gości
13.15 – 14.00 Wernisaż sztuki ziemi połączony ze wspólnym spacerem po instalacjach artystycznych
13.15 – 18.00 Wystawa prac regionalnych twórców ludowych oraz rzemieślników
14.00 – 18.00 Panel dyskusyjny we młynie dotyczący tożsamości miejsca połączony z sesją design thinking jam
14.00 – 17.00 Warsztaty tematyczne
14.00 – 15.30 Warsztat zaplatania wianków*
14.30 – 16.00 Warsztaty zaplatania wikliny* **
16.00 – 17.00 Warsztat „Wycinanki”*
17.00 – 18.00 Występ regionalnej kapeli ludowej połączony z potańcówką
19.00 – 19.30 Performance muzyczno-wizualny inspirowany dźwiękami natury oraz atmosferą młyna
19.30 Zakończenie wydarzenia

Program może ulec zmianie
*obowiązują zapisy na warsztaty
**warsztat płatny 30 zł
Zapisy na warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Panel dyskusyjny odbędzie się w formie warsztatów z identyfikacji wizualnej, tworzenia logo i budowania tożsamości firmy. 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę fb Fundacji :https://www.facebook.com/fundacjakrajobrazy
oraz link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/596769885277832
 
2222222222332323232.jpg
 
 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30