Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

W dniu 15 września br. Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj podpisał umowę z P. Stanisławem Krzaczkiem - właścicielem Firmy ZPH "Krzaczek" na wykonanie kotłów na pellet dla naszych Mieszkańców.

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie 96 kotłów najwyższej 5 klasy za kwotę 2.174.688 zł  w ramach projektu „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I" oraz „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III".

Projekt  współfinansowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków zainteresowanych Mieszkańców oraz środków budżetu Gminy.

Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej kolejni mieszkańcy będą mogli zmodernizować swoje kotłownie za około 20% rynkowej ceny takiej modernizacji. Wartość montowanego kotła wraz z osprzętem wynosi ok. 25 tys. zł. Udział finansowy Mieszkańca wyniesie 7,5 tys. zł. Po skorzystaniu  z programu rządowego „Czyste powietrze” oraz po odliczeniach w rozliczeniu PIT faktyczny koszt dla Mieszkańca może wynieść poniżej 5 tysięcy złotych (20% rynkowej ceny).

Dodatkowo, w takiej gminie „węglowej” jak Gmina Trawniki, poza tym, że nastąpi unowocześnienie kolejnych 96 domów za niewielką część ceny rynkowej, zawsze chodzi także o wartość ekologiczną takiej inwestycji.

 

306627180_2264333030389301_4741378265336594421_n.jpg 306502005_2264333027055968_8432603382729360596_n.jpg

 

 

306484946_2264332993722638_7364525340080658681_n.jpg

 

306561137_2264332970389307_9086345999657197805_n.jpg

kotły_na_pelet.jpg

 

UWAGA -  MIESZKAŃCY GMINY TRAWNIKI

WSTĘPNE INFORMACJE - DODATEK WĘGLOWY

16 sierpnia br. podpisano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków na dodatki węglowe, umożliwiające od 17sierpnia Gminom drukowanie i następnie przyjmowanie wniosków.

KTO  MOŻE  SKŁADAĆ  WNIOSEK  O  DODATEK  WĘGLOWY:

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy opalane węglem. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenie do tego rejestru większość mieszkańców złożyła już do Urzędu Gminy Trawniki w terminie ustawowym do 30.06.2022 roku. Mieszkańcy, którzy jednak jeszcze nie złożyli takiej deklaracji (do CEEB) powinni złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy Trawniki przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy (druki dostępne w Urzędzie).

GDZIE  MOŻNA POBRAĆ  DRUKI  WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Papierowe druki wniosków o dodatek węglowy dostępne będą w:

- Urzędzie Gminy Trawniki,

- Szkołach Gminy Trawniki w godz. 8-12 (Biskupice, Dorohucza, Oleśniki, Siostrzytów),

- OPS w Trawnikach,  GOK w Trawnikach, bibliotece w Biskupicach,

- u Sołtysów.

Wzór wniosku można także pobrać ze stron internetowych oraz na stronie Urzędu Gminy Trawniki w zakładce „Pobierz - Wniosek dodatek węglowy”.

GDZIE  NALEŻY SKŁADAĆ  WNIOSKI:

Na obecną chwilę uruchamiamy 2 punkty przyjmowania wniosków:

URZĄD GMINY TRAWNIKI - w godz. pracy Urzędu

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRAWNIKACH w godz. 8.00 – 16.00

Wnioski można także składać internetowo na adres skrzynki UG Trawniki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka, wniosek opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W następnym okresie, w zależności od potrzeb, wydłużymy godziny przyjmowania wniosków oraz uruchomimy dyżury w poszczególnych Sołectwach (remizy, świetlice).

Wtedy zawiadomimy Państwa odrębnie o innych miejscach i terminach przyjmowania wniosków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA KOLEJKI I PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH  PROSIMY NA SPOKOJNIE WYPEŁNIĆ WNIOSKI W DOMACH - ZWŁASZCZA UWAŻNIE DOTYCZĄCE NUMERU KONTA CZY NR PESEL WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW.

Informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W związku z planowanym usunięciem awarii na sieci wodociągowej

w miejscowości Dorohucza wystąpią przerwy w dostawie wody

dnia 17.08.2022 w godz. 08:00 do 14:00

doc06933420220809073351.jpg

12.jpg

Dot. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni.
W odpowiedzi na pismo ZK-III.68.375.2022 z dnia 25 lipca 2022 r. informuję że
panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji
tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na
zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne.
Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw.
poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się
do pomieszczeń mieszkalnych.
W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje
związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób
poszkodowanych.
Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po
uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu.
Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również
opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem
https://www.gov.pl/web/kgpsp/strazacy-rekordowo-czesto-wyjezdzali-do-interwencji-zwiazanych-z-emisja-tlenku-wegla-w-mieszkaniach-i-domach--przyczyna-upal

W najbliższą środę, 27 lipca 2022 r., droga gminna 105810 L
w miejscowości Siostrzytów na odcinku 537m w obszarze prowadzenia robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi
zostanie zamknięta dla ruchu w godzinach 7.00 - 18.00
w związku z wykonywaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości ww. drogi.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy uczestników ruchu drogowego.

piec_ce.jpg

 

 

Informujemy, że nadal istnieje możliwość zapisania się do projektu gminnego montażu kotła na pellet.

Kotły będą sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej.

Udział finansowy Mieszkańca wyniesie 7.500 zł brutto

Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się na listę osób chętnych, prosimy o kontakt do Urzędu Gminy Trawniki, pokój 13, tel. 81 5857293 celem dopytania o szczegóły oraz wypełniania stosownych ankiet.

Podstawowe informacje:

  • montowane będą kotły na pellet najwyższej dostępnej klasy emisyjności
  • płatność Mieszkańca wyniesie 7.500 zł brutto za montaż kotła wraz niezbędnym osprzętem (średnia wartość wymiany takich kotłów bez dofinansowania wynosi obecnie 20-25 tys. zł). Płatność będzie w dwóch częściach, w terminach określonych w umowie. Od wpłaconej kwoty będzie można także indywidualnie skorzystać  z programu "Czyste powietrze", a także z odliczeń podatkowych w rozliczeniu PIT istotnie pomniejszając poniesiony wydatek.
  • z każdym Mieszkańcem zakwalifikowanym do projektu będzie podpisana umowa finansowo-organizacyjna określająca zasady montażu i rozliczeń finansowych.
  • montaż kotła na biomasę planowany jest jedynie w budynkach mieszkalnych, które posiadają odrębne pomieszczenie w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię o odpowiedniej kubaturze. W ramach prac obowiązkowo musi być zdemontowane dotychczasowe węglowe źródło grzewcze.
  • moc kotłów na pellet będzie wynosić 15 lub 20 Kw.
  • w przypadku zakwalifikowania się do projektu przewidywany montaż kotłów to październik- listopad 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje,

że w dniu 23 lipca 2022 r. (sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
(PSZOK) w Dorohuczy będzie nieczynny.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30