Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

swieta.png

dzień_wolny_od_pracy.jpg

 

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.51.2021 Wójta Gminy Trawniki, 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.

Bez tytułu.png

 

 

Szanowni Państwo, informujemy że zakończyliśmy realizację projektu pnWsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.”  oraz Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kotłów na biomasę.” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.  

W ramach tego samego projektu zainstalowane zostało 88 kotłów na pellet


     Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Trawniki poprzez wykonanie kotłów na pellet, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach Mieszkańców.

     W ramach projektu zaplanowano i wykonano 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych. Łączna ilość instalacji wynosi 459.

     Celem realizacji tej inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Trawniki. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych wyniesie w przybliżeniu: 2,8 MW. Szacujemy, że kolektory słoneczne wygenerują oszczędność energii, która odpowiada rocznemu zużyciu ok. 8.004,83 m3 gazu, szacowany spadek emisji CO2 dla kotłów na biomasę wyniesie około 1439,7 ton. Przewidywany spadek emisji CO 2 ogółem – 1439,7 ton/rok.

     Równorzędnie ważną sprawą są długofalowe oszczędności finansowe dla uczestniczących w projektach Mieszkańców, poprzez ograniczenie rachunków za prąd lub opał.

Bez tytułu.jpg

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Trawniki otrzymała zgodę na realizację dodatkowych instalacji w ramach oszczędności powstałych po przetargach przy realizacji obecnych projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I,III”. Do tej pory w 2021 roku udało się zrealizować 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych.

Obecnie, dzięki poczynionym oszczędnościom i uzyskanej zgodzie, planujemy w 2022 roku zamontować u naszych Mieszkańców dodatkowe kotły na pellet. Część miejsc jest zajętych poprzez Mieszkańców, którzy sukcesywnie (według dat zapisu) zapisywali się na listę w trakcie projektu.

Zapraszamy Mieszkańców chętnych do realizacji takiej inwestycji (montażu kotła na pellet) do wypełnienia załączonej ankiety. Uwaga: ze względu  na ograniczoną ilość przewidywanych wolnych miejsc złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji, przy składaniu ankiet liczy sią data zgłoszenia i możliwość instalacji.

 zdjecie.jpg

 

I. DROGI GMINNE

Urząd Gminy Trawniki

Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Wykonawca:
EKOTRAW Sp. z o.o.
Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.
tel. 81 58 59 029  –  w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 700 – 1500

tel. 601 096 117   –  całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych w godzinach 600 – 2200

Odśnieżanie dróg gminnych będzie odbywać się sukcesywnie, w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi główne przejazdowe, a następnie wewnętrzne.

 

 Urząd Gminy w Trawnikach  informuje, że od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia 2021 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Trawniki (z wyłączeniem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia, Bonów, Struża) do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informujemy, że pozostało 8 wolnych miejsc (1 – Pełczyn, 5 – Dorohucza, 2 – Biskupice) jednakże może pojawić się więcej wolnych miejsc.

 Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Trawniki wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Trawniki, z wyjątkiem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz są w tzw. aglomeracji, na którą nie można składać wniosków w ramach PROW.
 2. Całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 20 295,00 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 3. Koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 36,37% kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji. Koszt mieszkańca wynosi 5300,00 złotych.
 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki, pokój 14.
 5. Deklaracje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
 6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 9. Realizacja instalacji przydomowej oczyszczalnie nastąpi wiosną 2022 roku.

  

 

111111111_1_1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.png

Woda.jpg

 

logo-kampania16dni.jpg

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl/

111111111.jpg

Z  dniem 7 listopada 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1000 i 1393) w związku z powyższym w dniu 5 listopada 2021 od godz. 12.00 składanie wniosków o dowód osobisty jak również odbiór dowodu osobistego z przyczyn technicznych będzie niemożliwy.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30